Vedtekter for Tjøme Løpeklubb

Vedtatt på stiftelsesmøte, Tjøme, 12. juni 2014

 

§ 1 – Formål

Tjøme Løpeklubb er en åpen og inkluderende forening for mosjonister og aktive løpere på Tjøme og omegn. Foreningens formål er å inspirere og motivere til fysisk aktivitet. Vi ønsker å skape et sosialt fellesskap og godt treningsmiljø, samt legge til rette for deltakelse i konkurranser og løp.

§ 2 – Organisatorisk tilknytning

Tjøme Løpeklubb er en fri og uavhengig forening som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller andre særforbund. En eventuell innmelding i NIF vurderes årlig av Årsmøtet.

§ 3 – Juridisk person

Foreningen er selveiende, hvilket innebærer at ingen i kraft av eierposisjon kan disponere dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for foreningens gjeld mv.

§ 4 – Medlemskap

Foreningen er primært et tilbud til fastboende på Tjøme, men det er også mulig for andre som ikke har bostedsadresse i Tjøme kommune å søke medlemskap. Styret vurderer søknader om medlemskap fortløpende.
Ved innmelding oppgis navn, fødselsdato, adresse, e-post og telefonnummer. Enhver innmelding føres i medlemsoversikten som finnes på klubbens hjemmesider på internett.

Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember hvert år. Betalt medlemskontingent, eller deler av denne, refunderes ikke.

Det er ingen krav til å delta på fellestreninger eller tilstelninger i regi av foreningen.

Det er ingen aldersgrense for medlemskap i Tjøme Løpeklubb.

§ 5 – Kontingent/andre avgifter

For stiftelsesåret settes medlemskontingenten til 100 kroner for voksne og 50 kroner for barn (inkl det året man fyller 18 år). Familiekontingent 250 kroner.

Årskontingenten for påfølgende kalenderår fastsettes årlig av Årsmøtet.

Medlemskontingenten for inneværende kalenderår betales innen 1. februar hvert år. Nye medlemmer som melder seg inn etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for inneværende år.

Medlemmer som ikke har betalt årskontingent har ikke stemmerett på Årsmøtet (eller andre møter), og kan av styret strykes som medlem av foreningen.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud. Det skal likevel tilstrebes å gi medlemsrabatter.

§ 6 – Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på foreningens medlemsmøter og Årsmøtet, må man være over 16 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha betalt kontingent for inneværende år. Alle medlemmer som har stemmerett, er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 7 – Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet som holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møtelederen skal være et medlem av foreningen.

Innkalling til Årsmøtet annonseres minimum tre uker på forhånd. Saker som skal behandles må være styret i hende senest 1 uke før møtet. På Årsmøtet skal følgende saker alltid behandles: årsberetning, årsregnskap, kontingent og valg.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller minst 2/3 av medlemmene krever det. For øvrig gjelder samme krav som beskrevet ovenfor til innkalling.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

§ 8 – Styret

Foreningens styre skal bestå av 4-6 faste medlemmer som velges av og blant medlemmene på Årsmøtet. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.

Styrets hovedoppgave er å jobbe i tråd med formålsparagrafen. Styret har dessuten ansvar for å kalle inn til og gjennomføre Årsmøtet. Styret skal iverksette Årsmøtets bestemmelser, utarbeide handlingsplaner for året, og generelt sørge for at medlemmenes interesser ivaretas.

Styret ledes av styreleder eller, ved dennes forfall, nestleder. Styret skal ha regelmessige møter. Det er styreleders ansvar å innkalle til styremøter. Med innkallingen skal det følge saksliste. Saksdokumenter skal være sendt styremedlemmene i rimelig tid (ca. 1 uke) før møtene. Styret skal avholde møte når styrelederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Saker til behandling i styret utredes og fremmes av styreleder eller den styret velger til å arbeide med enkeltsaker.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar, herunder styreleder og/eller nestleder. Vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styret skal gjøre møtereferater og annen relevant informasjon tilgjengelig for medlemmene.

§ 9 – Godtgjørelse til tillitsvalgte

Styremedlemmer mottar ikke honorar.

§ 10 – Klubbens offisielle draktfarger

Klubbens offisielle draktfarger er blå, marineblå og hvit.

§ 11 – Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 – Oppløsning (§ 12 kan ikke endres)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall.